بسمه تعالی


ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ ﮔﺮاﻣﻲ

ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام

پایان نامه مقطع دکتری حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی درحال تدوین یک پرسشنامه جهت تحلیل تاثیر ابزار ارایه اطلاعات مالی بر نحوه تصمیم گیری افراد در بورس اوراق بهادار می باشد. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ  نحوه تصمیم گیری افراد با استفاده از ابزار دیجیتال در بورس اوراق بهادار، ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﻘﻖ از اﺑﻌﺎد و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی نوع تصمیم مالی بر اساس ابزار اطلاع رسانی مورد استفاده در بورس اوراق بهادار باشد.

ﺗﺮدﻳﺪی ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺮات ارزﺷﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻲ، اداﻣﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻛﻪ ﺗﻼﺷﻲ ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺗﺌﻮری و ﻋﻤلی ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ارایه گزارشات بورسی در اوراق بهادار اﺳﺖ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ساخت. ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ از ﻫﻤﻜﺎری ﻫﺎی ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻲ و از اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺖ ﮔﺮاﻧﺒﻬـﺎی ﺧـﻮد را ﺻﺮف ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ و قدردانی ﻣﻲ ﺷﻮد.

 در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻃﻼع از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس و ﻳﺎ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺧﻮد را ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و جهت ارایه توضیحات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۱۳۱۰۶۶۰۲۲ تماس حاصل فرمایید.

ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ از  توجه و ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺷﻤﺎ

حمید مهرجو

دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه مبارکه

لطفا جهت ورود به پرسشنامه بر متن مورد نظر کلیک نمایید

پرسشنامه مربوط به فرض اول تحقیق

پرسشنامه مربوط به فرض دوم تحقیق قسمت اول

پرسشنامه مربوط به فرض دوم تحقیق قسمت دوم

پرسشنامه مربوط به فرض سوم تحقیق قسمت اول

پرسشنامه مربوط به فرض سوم تحقیق قسمت دوم