بسمه تعالی


ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ ﮔﺮاﻣﻲ

ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام

پایان نامه مقطع دکتری حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی درحال تحلیل تاثیر ابزار ارایه اطلاعات مالی بر نحوه تصمیم گیری افراد در بورس اوراق بهادار می باشد. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از پژوهش، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ  نحوه تصمیم گیری افراد با استفاده از ابزار دیجیتال در بورس اوراق بهادار، ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﻘﻖ از اﺑﻌﺎد و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی نوع تصمیم مالی بر اساس ابزار اطلاع رسانی مورد استفاده در بورس اوراق بهادار باشد.

ﺗﺮدﻳﺪی ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺮات ارزﺷﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻲ، اداﻣﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻛﻪ ﺗﻼﺷﻲ ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺗﺌﻮری و ﻋﻤلی ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ارایه گزارش های مالی در بورس اوراق بهادار اﺳﺖ اﻣﻜﺎن پذﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ساخت. ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ از ﻫﻤﻜﺎری ﻫﺎی ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻲ و از اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺖ ﮔﺮاﻧﺒﻬـﺎی ﺧـﻮد را ﺻﺮف ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ و قدردانی ﻣﻲ ﺷﻮد.

 در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻃﻼع از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس و ﻳﺎ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺧﻮد را ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و جهت ارایه توضیحات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۱۳۱۰۶۶۰۲۲ تماس حاصل فرمایید.

ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ از  توجه و ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺷﻤﺎ

حمید مهرجو

دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه اسلامی واحد مبارکه

لطفا جهت ورود به پرسشنامه بر روی متن زیر کلیک نمایید:

خلاصه گزارش های مالی شرکت مهراندیشان جهت دوره منتهی به پایان سال۹۹