محمد مهدی اشراتی

اینجانب محمد مهدی اشراتی که به مدت یکسال دیالزی میشوم پس از ۲ ماه استفاده از آب قلیایی از دستگاه شبیه ساز آب باران مقدار خروجی دیالزم بیشتر و بهتر شد و مادرم هم که دیابت داشتن مقدار قند خون آن پایین آمد ؛ با توجه به تجربه ای که از این دستگاه داشتم پیشنهاد میکنم همه از این آب سالم استفاده نمایند.