بهمن

آلودگی هوا چیست؟ بر اساس نظر بهداشت جهانی آلودگی هوا عبارت است از آلودگی محیط داخلی یا خارجی توسط هر عامل شیمیایی، فیزیکی یا بیولوژیکی که ویژگی های طبیعی جو را تغییر می دهد. وسایل احتراق خانگی، وسایل نقلیه موتوری، تاسیسات صنعتی و آتش سوزی جنگل ها منابع رایج آلودگی هوا هستند.  در کشور ما …
تاثیر آب قلیایی یونیزه و شش ضلعی بر بدن هنگام آلودگی هواتوضیحات بیشتر